Általános Szerződési Feltételek1. Megrendelés és a szerződés létrejötte

A Megbízó a segítség nyújtási és valamennyi eljárási szolgáltatást megrendelheti a www.msszc.hu weboldalon, telefonon, e-mailben, faxon, de akár levélben is.

A jelen pontban felsorolt bármelyik megrendelési formában beérkező megrendelés alapján a Magyar Társaság Segítő Kft.. Szolgáltatói Szerződést, valamint egy ehhez kapcsolódó, az adott időszakra vonatkozó szolgáltatás ellenértékének összegét tartalmazó Díjbekérőt proforma számlát állít ki és juttat el a Megbízó részére. A Szolgáltatási Szerződés aláírásával és/vagy a mellékelt Díjbekérő vagy Számla kiegyenlítésével a Megbízó és a Magyar Társaság Segítő Kft. (Szolgáltató, együttesen Felek) között Szerződés jön létre. A Szerződést a Felek külön megállapodás alapján, szabadon módosíthatják. A külön megállapodás kizárólag írásban, levélben, faxon vagy e-mailben érvényes.

Megbízó vagy a nevében eljáró személy a Szolgáltatási Szerződés aláírásával és/vagy ehhez kapcsolódó Díjbekérő vagy Számla kiegyenlítésével elismeri, hogy jogosult az adott intézmény, vállalkozás, gazdasági társaság nevében szerződést kötni.

Visszautasíthatja a Szolgáltató a megrendelést, ha a Megbízó lejárt határidejű tartozással rendelkezik vagy ha annak teljesítése üzleti érdekeit sérti.

2. A Szerződés alapján teljesített szolgáltatás

A létrejött Szerződés alapján Szolgáltató vállalja, hogy az abban megjelölt szolgáltatást teljesíti, és ezen belül a Megbízó által telefonon, e-mailben, faxon vagy levélben megadott információkat a Szolgáltató a megküldött gazdasági társaságokkal felveszi a kapcsolatot 2 munkanapon belül. A kapcsolat felvétel feltétele, hogy a Megbízó az ahhoz szükséges adatokat, képeket teljes körűen Szolgáltató rendelkezésére bocsássa, valamint a szolgáltatás ideje alatt a megküldött adatokban, iratokban bekövetkezett változást Szolgáltatónál azonnal írásban jelezze.

3. Adatok közzétételére vonatkozó megkötések

Szolgáltató jogosult felülvizsgálni a Megbízó által megküldött szöveges, képi információt. A Szolgáltató visszautasíthatja a megrendelést, felmondhatja a Szerződést, és törölheti az adatokat, amennyiben a Megbízó által közölt adatok jogszabályt vagy etikai normát sértene.

Megbízó felelős azért, hogy az általa közreadott információ ne sértsen jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. Megbízó felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy az általa megküldött adatokat és egyéb információkat a Szolgáltató felülvizsgálja-e.

Megbízó vállalja, hogy az általa megküldött információkban és adatokban történt változást haladéktalanul továbbítja a Szolgáltató felé, melyet az 48 órán belül feldolgoz.

4. Szerződés teljesítése

Akkor tekintik teljesítettnek a Szerződést a Felek, ha az aláírt és/vagy kifizetett Szolgáltatási Szerződésben megjelölt szolgáltatási forma, bármely igazolható dokumentummal igazolható. Minőségi kifogást a Megbízó a szolgáltatás megkezdésétől annak befejezéséig tehet. A kapcsolatfelvétel megszüntetésével a Szerződés hatályát veszti, kivéve a titoktartási követelményeket.

5. Szerződés ellenértéke

Megbízó vállalja, hogy a Szerződésben rögzített ellenértéket Szolgáltató által a Szerződés teljesítését követően kiállított számla alapján, határidőre kifizeti. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó az esedékességkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Megrendelő a felszólításra sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

6. A Szerződés felmondása

A Szerződést a Megbízó a megrendelt szolgáltatás teljesítését megelőzően (segítség nyújtási és valamennyi eljárási szolgáltatást) kötbér nélkül felmondhatja, amennyiben a felmondásról szóló értesítést a Megbízó a megrendelés napját követő ötödik munkanapon belül, hitelt érdemlő módon és egyértelmű szövegezéssel Szolgáltatónak eljuttatja.

Amennyiben a Megbízó a teljesítését (segítség nyújtási és valamennyi eljárási szolgáltatást) követően mondja fel a Szerződést, a teljes szerződött ellenértéket köteles megfizetni.

Az ellenérték megfizetése mellett a Megbízó kérheti a szolgáltatás határidő előtti befejezését, megszüntetését.

Szolgáltató „A Szerződés létrejötte” és az „Információk közzététele” fejezetben leírt kizáró okokra hivatkozva a közzétételt kötbér nélkül megszűntetheti.

Szolgáltató a közzétételt kötbér nélkül is megszűntetheti, amennyiben a Megbízó az ellenértéket nem fizeti meg határidőre.

7. Minőségi kifogásra vonatkozó előírások

Megbízó vállalja, hogy a segítség nyújtási és valamennyi eljárási szolgáltatás megkezdését követően haladéktalanul ellenőrzi a szolgáltatás minőségét, és esetleges kifogását a lehető legrövidebb időn belül jelzi Szolgáltató felé.

A Felek megállapodnak abban, hogy minőségi kifogás vagy Szolgáltatónak Megbízó által felrótt bármely hiba felmerülését követően, haladéktalanul egyeztetnek a kifogás indokoltságáról, és az esetleges kompenzációról.

Megbízó elfogadja, hogy a Felek megegyezéssel le nem zárt vitás kérdéseiből eredő bármely fizetési vagy kompenzációs kötelezettség Szolgáltatót csak a vita tárgyát képező szolgáltatás ellenértékéig terjedően terheli.

Megbízó harmadik személy által elkövetett visszaélés, valamint a munkaszüneti napok esetén Szolgáltató ellen felmerült kifogását nem tereli jogi útra.

Vitás esetekből eredő esetleges anyagi követeléseket a Megbízó nem engedményezheti harmadik félre.

8. Vegyes rendelkezések

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés tartalmát annak teljesítését követő 1 éven belül üzleti titokként kezelik. Nem minősül üzleti titoknak az az információ, amely harmadik fél által szabadon megismerhető.

A Felek kijelentik, hogy ismerik a Szolgáltató www.msszc.hu weboldalán elérhető Adatkezelési Feltételeket, és annak rendelkezéseit magukra nézve a jelen Szerződés részeként kötelező erejűnek tekintik.

Megbízó kijelenti, hogy a segítség nyújtási és valamennyi eljárási szolgáltatást útmutató szövegeket elolvasták, és az abban foglalt kötelező korlátozásokat a jelen Szerződés részeként betartják.

A Szerződés teljesítésének helye Budapest. A Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki jogvita esetére.Kapcsolat

Elérhetőségeink

  • Magyar Társaság Segítő Kft.
  • Cím: 1163. Budapest Veres Péter út 51.
  • Telefon: 06 30 463 6446
  • Hétfő - Péntek: 9:00 - 17:00

Küldjön üzenetet!